adatvédelmi nyilatkozat

A K&H Csoport a Pályázók személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli, azokat illetéktelen harmadik feleknek nem adja át.
Az adatkezelés célja az, hogy a K&H Csoport a Pályázatot megszervezze, a Pályázókat értesítse a zsűrizésről, a nyilvánosságot tájékoztassa a nyertesekről, a díjra jogosultak személyét megállapítsa, teljesítse.

A felsorolt célok elérése érdekében a Bank a szükséges mértékben felhasználja a Pályázó pályázati adatlapon megadott adatait (pályázó cég neve, anyavállalat adószáma, pályázott kategória, kapcsolattartó neve, kapcsolattartó telefonszáma, kapcsolattartó email címe, cég bemutatása díjazásra alkalmasság bemutatása).

A K&H Csoport az adatkezelés során adatfeldolgozót vesz igénybe:
Adatfeldolgozó neve: Well PR Ügynökség székhelye: 1126 Budapest, Orbánhegyi út 50. cégjegyzékszáma: 01-09-876642 e-mail címe: well@well.hu
A kezelt adatokat kizárólag a K&H Csoport adatkezelésre kijelölt munkavállalói, illetve a közreműködő adatfeldolgozó arra kijelölt alkalmazottai, illetve az egyes jogszabályokban erre felhatalmazott hatóságok ismerhetik meg. Az adatkezelésre kijelölt dolgozókat jogszabály, illetve munkaszerződésük kötelezi, hogy a munkájuk során megismert személyes adattal nem élhetnek vissza. Az adatfeldolgozóval kötött szerződésben a K&H Csoport feltételül szabja, hogy az Adatfeldolgozó a tudomására jutott személyes adatot megfelelő gondossággal köteles kezelni.

A Pályázó az adatkezelésről felvilágosítást kérhet, valamint bármikor kezdeményezheti – korlátozás és indoklás nélkül – személyes adatainak helyesbítését és törlését. A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve az esetleges törlésére vonatkozó kérelem benyújtását követően haladéktalanul törlésre kerülnek. Ennek teljesítésére a K&H Csoport felhívja az adatfeldolgozót is.

A Pályázó személyes adatainak kezelésével kapcsolatos kifogással a K&H Csoport adatvédelmi tisztviselőjéhez, bírósághoz, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat. Adatkezeléssel kapcsolatos jogvitákban az illetékes törvényszék jár el.
Az adatkezeléssel kapcsolatban további tájékoztatás a www.kh.hu/adatvedelem oldalon elérhető Adatkezelési tájékoztatóban található.