Adatkezelési tájékoztató a K&H Családi Vállalatok Klub által megvalósuló adatkezelésről és nyilatkozat

Jelen tájékoztatás birtokában és ismeretében hozzájárulok, hogy a K&H Bank Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9., adószám: 10195664-4-44, cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 01 10 041043; a továbbiakban: Bank), mint adatkezelő az általam fentebb megadott adataimat a K&H Családi Vállalatok Klub aktuális rendezvényével kapcsolatosan kezelje a rendezvényen történő részvétel biztosítása, valamint az aktuális rendezvény anyagainak megküldése céljából.

1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Jelen nyilatkozattal kapcsolatban kezelt adatok körét kizárólag a nyilatkozaton megadott adatok jelentik. A kezelt személyes adatok körébe tartozik az Ön vezeték- és keresztneve, valamint e-mail címe.
Az Ön adatainak a Bank által történő kezeléséhez abból a célból járul hozzá, hogy a Bank az évente négy alkalommal megrendezésre kerülő K&H Családi Vállalatok Klub elnevezésű rendezvénysorozatának aktuális eseményén a részvételt biztosítsa az Ön számára, illetve a megrendezett rendezvényeiről összefoglalót és az azokon elhangzott előadások anyagait, valamint a K&H Családi Vállalatok Klubbal kapcsolatos egyéb tájékoztatókat küldjön Önnek.
A Bank a fentieken túlmenő, különösen marketing vagy termékértékesítési célból Ön részére üzeneteket nem küld, adatait a jelen tájékoztatóban meghatározott céltól eltérő célból nem kezeli.

2. Az adatkezelés jogalapja és időtartama

Az adatkezelés jogalapja az Ön előzetes tájékoztatásán alapuló, önkéntes hozzájárulása. A Bank az Ön hozzájárulását mindaddig folyamatosnak tekinti, amíg azzal Ön ellentétesen nem rendelkezik. A hozzájárulás bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható – azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét -, a Bank bármely elérhetősége felé intézett nyilatkozattal, valamint a K&H TeleCenter telefonszámán (06 1/20/30/70 335 3355). A hozzájárulásnak a rendezvény lebonyolítását megelőző visszavonása esetén a rendezvényen történő részvételt nem tudjuk az Ön számára biztosítani, így a regisztráció ebben az esetben törlésre kerül. Önt megilleti továbbá a Banktól a Rád vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását.

3. Adatfeldolgozó

Az adatokat kizárólag azok a K&H Bank munkatársak, szerződéses közreműködők ismerhetik meg, akik munkakörük szerint erre jogosultak. A Bank esetenként, a rendezvényre történő belépést szerződéses közreműködő segítségével (a továbbiakban: Adatfeldolgozó) végzi, melynek a beléptetést segítő munkavállalói kizárólag a belépés időtartama alatt láthatják, ismerhetik meg a belépéshez szükséges adatokat. Az adatfeldolgozónak a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogait és kötelezettségeit a GDPR, valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között a Bank, mint adatkezelő határozza meg. Az általa adott utasítások jogszerűségéért a Bank, mint adatkezelő felel. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag a Bank, mint adatkezelő rendelkezései szerint ismerheti meg, saját céljára adatkezelést nem végezhet.

4. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslatok

Az Ön adatainak kezelésével kapcsolatos panaszával elsődlegesen a Bankhoz, és annak adatvédelmi tisztviselőjéhez, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11 vagy 1363 Budapest, Pf. 9.) vagy bírósághoz fordulhat. Kérelmezheti továbbá a Banktól az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását.
Az adatkezeléssel kapcsolatos további információkért – ideértve a jogok és jogorvoslati lehetőségek, valamint a Bank és adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége kapcsán nyújtott tájékoztatást – ismerje meg adatkezelési tájékoztatónkat a kh.hu/adatvedelem címen.